هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20221125

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی, 4:steelcharm /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
20-استیل - 1:steel /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی
23-طلایی - 1:golden /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
26-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
27-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
28-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
29-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
30-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
31-طلا - 1:gold /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-دی - 1:day /انگلیسی
34-گل - 1:flower /انگلیسی
35-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
36-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
37-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
40-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
41-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
42-دست - 1:hand /انگلیسی
43-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-بزرگ - 1:big /انگلیسی
46-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
47-پر - 1:feather /انگلیسی
48-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
49-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
50-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
51-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
52-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
53-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
54-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
55-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
56-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
57-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
58-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
59-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
60-آویز - 1:medallion /انگلیسی
61-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
62-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
63-گیره - 1:clamp /انگلیسی
64-متوسط - 1:medium /انگلیسی
65-اسی - 1:esi /انگلیسی
66-تاج - 1:crown /انگلیسی
67-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
68-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
69-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
70-فلزی - 1:metal /انگلیسی
71-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
72-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
73-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
74-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
75-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
76-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
77-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
78-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:pendantcharm /انگلیسی, 3:charmpendant /انگلیسی
79-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
80-ساده - 1:simple /انگلیسی
81-مشکی - 1:black /انگلیسی
82-معمولی - 1:normal /انگلیسی
83-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
84-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
85-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
86-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
87-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
88-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
89-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
90-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
91-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
92-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی, 3:womensbag /انگلیسی
93-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacependant /انگلیسی, 3:necklacecharm /انگلیسی, 4:necklacecharms /انگلیسی
94-اسب - 1:horse /انگلیسی
95-سنگ - 1:stone /انگلیسی
96-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
97-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
98-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
99-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
100-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
101-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی