هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230925

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-استیل - 1:steel /انگلیسی
6-سامی - 1:sami /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-طلایی - 1:golden /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-طلا - 1:gold /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
15-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
20-ایران - 1:iran /انگلیسی
21-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-دی - 1:day /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
27-ندا - 1:neda /انگلیسی
28-نگین - 1:negin /انگلیسی
29-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
30-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
31-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
32-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
33-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
34-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
35-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
36-گل - 1:flower /انگلیسی
37-دست - 1:hand /انگلیسی
38-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
39-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
40-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
41-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
42-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
43-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
44-پر - 1:feather /انگلیسی
45-کوچک - 1:small /انگلیسی
46-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
47-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
48-بزرگ - 1:big /انگلیسی
49-کیف - 1:bag /انگلیسی
50-گرد - 1:round /انگلیسی
51-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
52-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
53-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
54-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
55-متوسط - 1:medium /انگلیسی
56-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
57-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
58-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
59-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
60-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
61-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
62-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
63-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
64-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
65-اسی - 1:esi /انگلیسی
66-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
67-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
68-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
69-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
70-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
71-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
72-معمولی - 1:normal /انگلیسی
73-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
74-ساده - 1:simple /انگلیسی
75-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
76-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
77-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
78-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
79-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
80-مشکی - 1:black /انگلیسی
81-تاج - 1:crown /انگلیسی
82-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
83-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
84-فلزی - 1:metal /انگلیسی
85-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
86-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
87-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
88-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
89-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
90-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
91-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
92-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
93-آویز - 1:medallion /انگلیسی
94-گیره - 1:clamp /انگلیسی
95-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
96-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
97-گوش - 1:ear /انگلیسی
98-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
99-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
100-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
101-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره