هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240521

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-طلایی - 1:golden /انگلیسی
3-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-استیل - 1:steel /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-دی - 1:day /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-طلا - 1:gold /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
15-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
16-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
17-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
18-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
19-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
20-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
21-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
22-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
23-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
24-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
28-ندا - 1:neda /انگلیسی
29-نگین - 1:negin /انگلیسی
30-گرد - 1:round /انگلیسی
31-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
32-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
33-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
34-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
35-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
36-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
37-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
38-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
39-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
40-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
41-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
42-دست - 1:hand /انگلیسی
43-گل - 1:flower /انگلیسی
44-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
45-کوچک - 1:small /انگلیسی
46-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
47-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
48-پر - 1:feather /انگلیسی
49-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
50-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
51-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
52-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
53-کیف - 1:bag /انگلیسی
54-بزرگ - 1:big /انگلیسی
55-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
56-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
57-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
58-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
59-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
60-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
61-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
62-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
63-متوسط - 1:medium /انگلیسی
64-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
65-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
66-معمولی - 1:normal /انگلیسی
67-گردن - 1:neck /انگلیسی
68-تاج - 1:crown /انگلیسی
69-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
70-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
71-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
72-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
73-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
74-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
75-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
76-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
77-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
78-لاتین - 1:latin /انگلیسی
79-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
80-پا - 1:foot /انگلیسی
81-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
82-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
83-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
84-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
85-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
86-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
87-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
88-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
89-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
90-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
91-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
92-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
93-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
94-آویز - 1:medallion /انگلیسی
95-گیره - 1:clamp /انگلیسی
96-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
97-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
98-اسی - 1:esi /انگلیسی
99-گوش - 1:ear /انگلیسی
100-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
101-فلزی - 1:metal /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره